Tijdschrift voor Orthopedagogiek, TVO

Dit vakblad fungeert al meer dan 50 jaar als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. Enerzijds wordt er naar gestreefd artikelen te plaatsen over theorievorming, onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van onderzoek, beschrijvingen en evaluatie van werkmethoden.

Anderzijds worden ook nadrukkelijk beschrijvingen van vigerende, actuele praktijksituaties opgenomen - mede als aanzet tot theorievorming. Tevens wordt aandacht besteed aan historische aspecten van de theorie en de praktijk. Kortom: wetenschappelijk en praktijkrelevant; een vakblad voor professionals in de opvoedingsondersteuning en studenten die hiervoor worden opgeleid.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft een eigen website: www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

Omslagweb 

 

 

 


 


 

  

cover tijdschrift

Cover TIB 2017 5